Strona 1 z 1

służba przygotowawcza

PostNapisane: 2009-11-06, 11:14
przez gumka42
21 listopada weszło rozporządzenie o pracownikach samorządowych, która mówi m.in. o obowiązku przeprowadzania słuzby przygotowawczej.
Czy musze ja przeprowadzic dla pracownika który był zatrudniony w szkole na stanowisku referenta:
0d 1 wrzesnia 2008 r. do 31.09.2008 na okres próbny,
od 01.10.2008 do 30.05.2009 r. czas okreslony,
od 01.07.2009 na czas niepkreslony
Do tej pory nie robiłam nikomu słuzby przygotowawczej.
Skoro rozporządzenie weszło 21 listopada z terminem obowiązywania od stycznia 2009 r. a zatrudniłam pracowniak z dniem 1 wrzesnia 2008 r. nie obejmuje go ta słuzba. Czy dobrze rozumiem ,że słuzbe taka muszę przeprowadzić dla pracowników których ztrudniłabym po 1 stycznuiu 2009 r.
Prosze o pomoc.

PostNapisane: 2009-11-13, 16:16
przez Aleksandra
Znalazłam pismo z dnia 6 sierpnia 2009 r.Może coś pomoże.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

BMK-0660-e:1693/2009/PO

Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

W odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458) informujemy, że w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 16 ust. 3 przywołanej ustawy. Zgodnie z nim przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, o której mowa w art. 16 ust. 2 (a więc aplikującą na stanowisko z kategorii urzędniczych) rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
Istota pytań zawartych w tym wystąpieniu odnosi się do sytuacji osób zatrudnionych w jednostkach samorządowych na stanowisku zaliczanym do kategorii stanowisk pomocniczych i obsługi (magazynier). Natomiast zakresem normatywnym art. 16 ust. 2-3 ustawy o pracownikach samorządowych zostały objęte stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze funkcjonujące w strukturach administracji samorządowej. W konsekwencji, kierując się zasadami wykładni językowej i celowościowej, należy stwierdzić, że art. 16 ust. 2-3 ustawy odnosi się jedynie do osób podejmujących pracę po raz pierwszy (w rozumieniu ustawy) na stanowisku urzędniczym bądź kierowniczym stanowisku urzędniczym. Za osobę taką nie można więc uznać osoby pracującej wcześniej na stanowisku "nieurzędniczym".
Te regulacje wiążą się z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych regulującym problematykę służby przygotowawczej. Tę organizuje się - co do zasady - właśnie dla pracowników, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy, a więc podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym). Istotne bowiem jest to, że służbę przygotowawczą organizuje się dla pracownika w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony (nie dłuższy niż sześć miesięcy, czyli faktycznie pierwszej umowy o pracę związanej ze stanowiskiem o charakterze urzędniczym - patrz art. 16 ust. 2 tej ustawy).
Powyższe determinuje zatem również czas trwania pierwszej umowy o pracę dotyczącej stanowiska o charakterze urzędniczym - "czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem" (por. art. 16 ust. 2 ustawy).

23639
Dz.U.2008.223.1458: art. 16; art. 19